Tanzania - JudithGardner

Serengeti Outcropping with Zebras

Tanzania